KREATIVNĚ V POHYBU k tvořivosti

Nabídka programů pro děti i pedagogický personál z MŠ a ZŠ Podhůří Železných hor.

Pro všechny pedagogy a děti je tento program ZDARMA.

Tento program je realizován díky organizaci MAS Železné hory.

REALIZACE MOŽNÁ DO 30. 6. 2023 NEBO DO VYČERPÁNÍ FINANČNÍCH ZÁSOB.


PROGRAMY PRO DĚTI


KRATIVNÍ POHYB do škol

PRO KOHO?

 1. Pro všechny žáky 1. stupně ZŠ / 45 - 90 min

 2. Pro dívky 2. stupeň, ZŠ / 45 - 90 min

 3. Pro MŠ (3) 4 - 6 let / 30 - 45 min

KDE? U Vás v ZŠ/MŠ. Je potřeba prostor k pohybu pro všechny děti. Lepší menší tělocvična než velká hala.

KDY: Zavolejte mi nebo mi napište a domluvíme si termín návštěvy. Nejvíce mohu v pátek, případně v pondělí dopoledne.

Lektorka: Lenka Červená

VÍCE INFO A REZERVACE: tanchi.cervena@gmail.com / 737 580 003


CO NÁS ČEKÁ?

S Žáky si prostřednictvím kreativně pohybových her vyzkoušíme pohyb tak jak ho dosud na hodině Tělesné výchovy nepoznali. Pohyb, jenž rozvíjí tvořivost, nonverbální komunikaci, spolupráci mezi dětmi i svobodnou volbu ve vyjádření každého podle svých pohybových možností a aktuálního emočního rozpoložení. Děti se učí nejen vnímat sami sebe, ale také reagují na ostatní v přímé či nepřímé kon

⇒ Prostřednictvím POHYBOVÝCH KVALIT a EXPRESE děti komunikují s okolním světem a vyjadřujÍ tak své myšlenky, představy nebo pocity.

⇒ Žák blíže poznává sám sebe i rozdílnost druhých. Učí se být sám sebou, vyjádřit svůj postoj, názor a respektovat druhé.

⇒ Smyslem lekcí je také překračování vlastních hranic.


CO JE KREATIVNÍ POHYBOVÁ VÝCHOVA?

U kreativně pohybové výchovy nám jde převážně o poznávání nových pohybových možností a pohybových kvalit aktivací naší představivosti, která vede žáka k tvořivému procesu. Hlavní poznávací metodou se stává tanečně-pohybová hra, která je vždy navozena motivací žáků, ta se mění dle věkové skupiny. Používají se tyto prostředky: obrázky, rekvizity, psychomotorické a další pomůcky, příběhy, básničky, výtvarné náměty aj. Pedagog žáky vede k nezáměrnému učení spojenému s prožitkem. Učí se poznávat své možnosti i svůj vnitřní emocionální svět, který prostřednictvím pohybu vyjadřuje ven a vytváří tak vztah s okolním světem.

U dětí rozvíjíme nonverbální komunikaci, která dává možnost poznat druhé jiným způsobem. Svoboda k vyjádření je zde na prvním místě. Pedagog se snaží vytvořit podpůrné a bezpečné prostředí, které podporuje u dětí vnitřní motivaci. Dítě má tak možnost se svobodně vyjádřit ve svém vlastním tempu prostředky, které jsou v souladu s jeho emočním i psychosociálním vývojem.

Prostřednictvím HRY rozvíjíme v žácích smysl pro rytmus, vnímání a propojení se s hudebním doprovodem - využíváme reprodukovanou hudbu i živý doprovod s hudebními nástroji.

V lekci děti vedeme k dalšímu rozvoji pohybových schopností, ovšem vždy v návaznosti na individuální rozvoj osobnosti. Žáky taktéž učíme rovnováze, obratnosti a orientaci v prostoru.


PROGRAMY PRO PEDAGOGY


JAK VÉST DĚTI DO KREATIVNÍHO POHYBU v předškolním věku 3- 6 let

Termín: sobota  4. 5. 2024

Časový harmonogram:  9:00 - 12:00h /oběd/ 13:00 - 17:00h

Kde: Chotěboř

Lektorka: Lenka Červená  

VÍCE INFO tanchi.cervena@gmail.com / 737 580 003

REZERVACE prostřednictvím formuláře níže.


JAK VÉST DĚTI DO KREATIVNÍHO POHYBU na 1. stupni ZŠ

ve volné činnosti, v tělesné výchově ale i v běžných vyučovacích předmětech.

Termín: sobota 18. 5. 2024

Časový harmonogram: 9:00 - 12:00h /oběd/ 13:00 - 17:00h

Kde: Chotěboř

Lektorka: Lenka Červená

VÍCE INFO tanchi.cervena@gmail.com / 737 580 003

REZERVACE prostřednictvím formuláře níže.CO NÁS ČEKÁ?

Společně se zaměříme na kreativitu v tanci doplněnou o výtvarnou činnost pro děti v předškolním věku / děti na 1. stupni ZŠ. Sebezkušenost zde nebude chybět a tak vše co se naučíme si také sami vyzkoušíme.  Budete si moci vyzkoušet jak kreativní pohyb blahodárně působí jak na Vaši duši tak i tělo. Někdy vás přivede k zamyšlení a rozvoji Vaší fantazie, jindy se díky němu tělo i mysl uvolní a povede Vás do volného pohybu.

Díky vlastní zkušenosti lépe pochopíme, co se v těle při pohybu děje, jak na nás působí vedené slovo a jak může působit na rozvoj naší kreativity bezpečné prostředí vytvořené pedagogem.

Budeme se také věnovat vašim dotazům se zaměřením na zařazení POHYBOVÉ VÝCHOVY DO BĚŽNÝCH PŘEDMĚTŮ. Jak udělat český jazyk, matematiku nebo takový přírodopis nebo zeměpis zábavnější? Jak docílit toho, aby děti vstřebávali látku na více rovinách nejen té vědomostní? Děti budou lépe látku chápat, když ji zažijí více smysly. Pohyb je jedna z možností. K tomu děti uvolní ještě nahromaděný stres a napětí, rozhýbou a prokrví tělo... učení všem půjde snáze a hlavně, bude je to více bavit. 

Důležité také připomenout, že mluvené slovo se rozvíjí společně s naším pohyb a stejně tak všestranný pohyb pozitivně působí na náš dech, pružnost, koordinaci a obratnost.

CO JE KREATIVNÍ POHYBOVÁ VÝCHOVA?

U kreativně pohybové výchovy nám jde převážně o poznávání nových pohybových možností a pohybových kvalit aktivací naší představivosti, která vede žáka k tvořivému procesu. Hlavní poznávací metodou se stává tanečně-pohybová hra, která je vždy navozena motivací žáků, ta se mění dle věkové skupiny. Používají se tyto prostředky: obrázky, rekvizity, psychomotorické a další pomůcky, příběhy, básničky, výtvarné náměty aj. Pedagog žáky vede k nezáměrnému učení spojenému s prožitkem. Učí se poznávat své možnosti i svůj vnitřní emocionální svět, který prostřednictvím pohybu vyjadřuje ven a vytváří tak vztah s okolním světem.

U dětí rozvíjíme nonverbální komunikaci, která dává možnost poznat druhé jiným způsobem. Svoboda k vyjádření je zde na prvním místě. Pedagog se snaží vytvořit podpůrné a bezpečné prostředí, které podporuje u dětí vnitřní motivaci. Dítě má tak možnost se svobodně vyjádřit ve svém vlastním tempu prostředky, které jsou v souladu s jeho emočním i psychosociálním vývojem.

Prostřednictvím HRY rozvíjíme v žácích smysl pro rytmus, vnímání a propojení se s hudebním doprovodem - využíváme reprodukovanou hudbu i živý doprovod s hudebními nástroji.

V lekci děti vedeme k dalšímu rozvoji pohybových schopností, ovšem vždy v návaznosti na individuální rozvoj osobnosti. Žáky taktéž učíme rovnováze, obratnosti a orientaci v prostoru.

Bereme v potaz, že každý jedinec je individualita, v předškolním věku to platí dvojnásob. Lze tedy předpokládat, že i rozvoj pohybových schopností je u dětí odlišný. Proto je pro nás prvořadá radost z pohybu před dokonalou formou. Vedeme děti k tvořivosti a komunikaci v kolektivu.


ODNESETE SI:

• Nové vědomosti o tom proč je kreativita u děti důležitá a jakým způsobem ji u dětí můžeme rozvíjet.

• Soubor kreativních pohybových her.

• Seznámíme se s některými nástroji k vytvoření vlastních pohybově kreativních her.

• Zkušenost při práci s psychomotorickými pomůckami.

• Ukážeme si jak využít v kreativním pohybu Orffovy hudební nástroje.

• Motivaci a inspiraci k začlenění kreativních her do Vašeho týdenního plánu.

 • ODVAHU TVOŘIT, TVOŘIT, TVOŘIT.... a dát dětem při tvorbě ještě větší prostor, než jste byli doposud zvyklí.


Fotogalerie


KREATIVNÍM POHYBEM K TVOŘIVOSTI

pohybové lekce pro pedagogy 

PRO KOHO? pro pedagogický personál, není potřeba žádná pohybová zkušenost 

KDE? Sobíňov

TERMÍNY:  již proběhly. Další ráda uskutečním po předchozí domluvě.

Možná účast na jedné lekci nebo navštívit všechny.

KDY: STŘEDA 18:10 - 19:10 hod

Lektorka: Lenka Červená

VÍCE INFO A REZERVACE: tanchi.cervena@gmail.com / 737 580 003

https://www.tanchi.cz/kreativni-programy-pro-skoly-a-skolky-podhuri-zeleznych-hor/<br>


CO NÁS ČEKÁ?

Každý má možnost být kreativní, to že nemáme tuto složku rozvinutou neznamená, že to nelze... Kreativním pohybem otevřeme nové možnosti a to jak ve vašem pohybujícím se těle, tak ve vašich dalších tvůrčích procesech.

Budeme se věnovat vědomému, somatickému pohybu. Vycházet budeme především z Labanovy analýzy pohybu, která zařazuje mezi dominantní faktory pohybu tyto aspekty: TĚLO, ÚSILÍ, PROSTOR A TVAR. 

Vědomý pohyb ale také pohybová analýza, které se budeme snažit porozumět nám do praxe přinese více sebedůvěry, nástroje jak porozumět signálům těla a dále na ně reagovat tak, aby nám bylo dobře. Lépe se budeme orientovat v prostoru a rozumět tomu, co a jak na nás v prostoru působí. A budeme také schopni vnímat neverbální komunikaci dětí, které učíme.

Kreativní pohyb je takovou pohybovou meditací, kdy nejen vědomým pohybem pozitivně ovlivňujeme naše tělo, ale také naši mysl a emoční prožívání. Po delší praxi pak přichází i další přínosy jako je vnímání svého těla v běžné akci, hloubější vnímání pohybového vyjadřování druhých a především nahlížení na situace jinak, z více úhlů pohledu.

VNITŘNÍ OVLIVŇUJE VNĚJŠÍ A NAOPAK

Pohybovou analýzou každý může lépe poznat a pochopit sám sebe a taktéž i druhé. Pokud víme, že náš vnitřní emocionální stav ovlivňuje na vědomé i nevědomé rovině tělo v oblasti neverbální komunikace, tak také víme, že vědomým pohybem lze ovlivnit to jak se cítíme a díváme na situace a svět kolem nás

Na lekci bude prostor pro Vaše dotazy. Lekci ráda upravím tak, aby Vám do Vašeho života a pedagogické praxe přinesla co největší užitek. 

Zažijte vědomý pohyb, zažijte změnu.

Na setkání v pohybu se těší Lenka Červená.LEKTORKA

Lenka Červená


Základní vzdělání v kostce

 • Bc Pedagog volného času obor vychovatelství
 • 2 roky studium somatického pohybu - Vědomé tělo s Renou Milgron, Praha
 • 4 bloky Medicína v Tanci, Zuna Vesan Kozánková
 • 4 bloky Somatické systémy s Aničkou Línovcovou
 • 1 rok studia Tanečně pohybové terapie, Olomouc
 • Lektorský rekvalifikační kurz Pilates, Blahušová, Praha
 • Rekvalifikační Masérský kurz, Praha
 • Postgraduální vzdělávání - Základy Arteterapie, Ćeské Budějovice
 • Semestrální vzdělání - jóga a zdravý životní styl, České Budějovice
 • Tanec do škol, týdenní seminář pro pedagogy, Praha
 • Škola tančí, víkendový seminář pro pedagogy, Žďár nad Sázavou
 • Komunikační výcvik s prvky arteterapie, dramaterapie a muzikoterapie, Bára a Petra Polívková, Chotěboř


Zkušenosti v kostce

Tanečně pohybové lekce vedu více jak 15 let. Začínala jsem u moderních stylů jako je street dance, postupně jsem přešla na tanec a cvičení se somatickým přístupem se zaměřením na funkční pohyb.

 • 2014-2015 práce v organizaci Kredance.zs, Vedení dětských kurzů od 3 let a Kreativní tanec pro dospělé, České Budějovice
 • od r. 2016 založení organizace Tanchi - tanečně pohybové kurzy se zaměřením především na kreativní a současný tanec a pohybovou somatiku, České Budějovice
 • Zkušenost s vedením až 5 členného lektorského týmu 
 • 2019 - 2021 vedení kurzů ve vlastním tanečním studiu v Českých Budějovicích
 • 4 roky praxe vychovatelky v ZŠ (České Budějovice a Frymburk)
 • 2022 - 2023 učitelka v ZŠ Sobíňov (1. stupeň - Tv, Prv, VV)
 • od r. 2023 edukátor na zámku ve Žďáře nad Sázavou
 • od r. 2023 projekty v MŠ a ZŠ pro děti i pedagogický personál, zaměření kreativní pohyb

Nyní vyučuji pravidelné dětské kurzy pro děti i dospělé, vedu nepravidelné workshopy a pracuji jako edukační pracovník na zámku ve Žďáře nad Sázavou.


Reference

Během fungování studia Tanchi jsem zaučila několik lektorek, které u mě vedly kurzy nebo tábory. V žádném kurzu nebo táboře nechyběla Kreativní pohybová složka (na táboře i výtvarná). Níže si můžete přečíst, co ženám spolupráce se mnou přinesla. 

Má spolupráce s Lenkou Červenou začala při organizaci příměstského letního tábora, která byla skvělá od samého začátku až do konce. Lenka je hodná, usměvavá a čistá bytost plná pozitivní energie. Obdivuji její zapálení pro věc a nadšení proto co ji naplňuje. Vždy jde do všeho naplno. Její přístup k práci a k lidem je na profesionální úrovni. Má velmi tvůrčího ducha k umění i k tanci. 

Velmi jsem se od ní inspirovala a nalezla v sobě také kousek tvořivosti, ze které čerpám dodnes. 

Jsem velmi ráda, že jsem Lenku mohla poznat a doporučuji navštívit její lekce a semináře. Bude to stát za to!

Adéla Ťuková, 23 let

Bývalá lektorka táborů v Tanchi
Spolupráce s Lenkou pro mě znamená opravdu mnoho. Lenka je pro mě tanečnice hluboce propojená se svým tělem ve vědomém tanci a pohybu. Hloubku tohoto propojení ukotvuje její vášeň pro tanec, neskutečně široký rozsah studia teoretických zdrojů, které jsou pro tanec nezbytné, aktivní a letitá zkušenost s různými druhy tance a její zvnitřnělé nastavení na kreativitu. Touha vést lidi ke zdravému způsobu pohybu a tance, její každodenní zdravý způsob života, upřímný respekt k sobě i druhým jsou kombinací, která uchvátí a motivuje snad všechny, kteří touží jít cestou tance. 

Toto vše se samozřejmě projevilo v její přípravě a vedení lektorů. Otevřelo se mi díky ní nespočet možností pro vedení hodin, nespočet nápadů, inspirací, pojetí. Má práce s vlastním tělem díky tomu vycházela z jeho zvědomnění.

Lenka byla vždy ochotná poradit, podpořit, nápomocná a otevřená v hledání možností. Díky jejímu vedení jsem navštívila území za hranicemi mého vlastního omezení.

.

Lucie Goldfingerová, 50 let

Bývalá lektorka tanečních lekcí (Současný a kreativní tanec) a táborů v Tanchi

Spolupráce s Lenčou byla velmi přínosná. Vzdělala jsem se v kreativním tanci, v organizaci času i lidí i ve vedení tanečního studia. Kreativní tanec mě velmi zaujal a naučilo mě to více svobody v tanci a pohybu. Čas strávený s Lenčou byl velmi příjemný a přínosný. Děkuji za každou minutu, kterou mi věnovala. Myslím, že můžu říci, že komukoliv bude Lenča věnovat čas, posune se o krok dál, ať už v tanci, životě nebo přístupu sám k sobě.

Tereza Chromčáková

Bývalá lektorka tanečních lekcí (Současný a Kreativní tanec) a táborů v Tanchi

Spolupráce s Lenkou je pro mě jako výtvarného lektora velkou inspirací, zejména v pedagogických přístupech, které zahrnují dobré zásady respektujících přístupů, vytvoření bezpečného prostředí, oboustranná radost z procesů tvorby, nehodnotící postoje. V praxi vzácnost, ke které je třeba vyzrálé osobnosti. Nejvíc mě konkrétně asi zaujala soustředěnost a pozorná vnímavost, které se tak pěkně přenáší z lektora na děti a umožňují jim být sami vnímavější a soustředěnější. Blahodárné kapičky v naší rychlé a nepozorné přítomnosti. 

Mám ráda propojení různých oborů, které se navzájem ovlivní. Tanec a výtvarné umění jsou fajn parťáci. Jak říká má oblíbená Zdislava Holomníčková ( pedagog ZUŠ-výtv. obor): "Naplňte srdce a ono přeteče a vydá" a to se Lence krásně daří. 


Jitka Davídková

Výtvarná lektorka na táboře. Řezbářka a učitelka výtvarné výchovy na ZUŠ Kaplice. 

REZERVACE