Všeobecné a platební podmínky               studia Tanchi

Taneční studio Tanchi - Lenka Červená (dále jen studio) pořádá v průběhu roku kurzy (pravidelná činnost) akce (nepravidelná činnost - workshopy, přednášky, semináře, soustředění, tábory aj.) pro děti, mládež, mladistvé a dospělé. Účastníkem kurzu/akce se stává každý kdo zaplatí účastnický poplatek.

Aktuální termíny probíhajících kurzů najdete na webových stránkách u jednotlivých kurzů.

Taneční lekce neprobíhají ve dnech státních svátků a školních prázdnin.

Místo konání kurzů: Kurzy probíhají v Českých Budějovicích a Frymburku, pokud není uvedeno u kurzu jinak. Přesnou adresu najdete vždy v kontaktu nebo u daného kurzu. Místo konání lekce se z vážného důvodu může v průběhu roku změnit. O této změně budou účastníci co nejdříve informováni na jejich email nebo telefonní číslo. Při změně místa nevzniká účastníkovi nárok na vrácení účastnického poplatku.

Studio si vyhrazuje právo otevřít pouze ty kurzy, do kterých se přihlásí alespoň minimální počet účastníků. Minimální a maximální počet účastníků se u jednotlivých kurzů může měnit (závislé na věku dětí, velikosti tanečních prostor a časové dotaci jednotlivých skupin). Minimální počet účastníků 6-8. Maximální počet účastníků 12-18.


ZÁPIS

Zápis na kurzy probíhá v průběhu ZÁŘÍ. Přesný termín zápisu je vždy zveřejněn v úvodu na stránkách. 

PRO NOVÉ ZÁJEMCE O JAKÝKOLI KURZ MŮŽE BÝT PRVNÍ LEKCÍ UKÁZKOVOU (UL). Na kurz je vždy nutná REZERVACE místa. Účastníci ukázkové hodiny se rozhodnou po lekci, zda mají o kurz zájem. Pokud ano - platí celý kurz. Pokud ne - je pro děti první lekce ZDARMA, pro dospělé pak za 50Kč.  Rodič může být na první lekci přítomen a má možnost se lektora na cokoli zeptat jak k obsahu lekce, tak průběhu roku.           

​NÁSTUP DO KURZU BĚHEM ROKU (po Zápisu)

Nástup do pravidelného kurzu v průběhu roku je možný za těchto podmínek:

  • Na kurzu je volné místo.
  • Nutné vyzkoušet 1. lekci (ukázková lekce). Cena ukázkové lekce v průběhu roku je 50,-Kč (dětské kurzy) a 100Kč/hod (dospělé kurzy). Pokud nastoupíte do kurzu, částku za UL nehradíte.
  • Možný nástup je závislý na konzultaci s lektorem, který zhodnotí zkušenosti dítěte a množství zameškané látky. Zhodnotí zda zájemce může nastoupit do kurzu aniž by výrazně omezil průběh celé skupiny.

Pokud by bylo nutné doučení promeškané látky je za jistých okolností možné docházet na individuální lekce, které se hradí zvlášť. Domlouvá se s koordinátorem kurzů. 

Po zápisu probíhají již klasické lekce, kde účast rodičů není možná. Pokud to umožňuje prostor, rodič smí čekat v šatně. ​​  

Pokud nastupujete v průběhu roku, je nutné platbu uhradit do termínu další lekce. Pokud tak nebude učiněno, Vaše rezervace propadá a místo může být nabídnuto jinému zájemci.


REZERVACE A PLATBA KURZU

Místo máte ZÁVAZNĚ REZERVOVANÉ až ve chvíli, kdy odešlete REZERVAČNÍ FORMULÁŘ (přihlášku) a PŘIJMEME FINANČNÍ ČÁSTKU za kurz. Upozorňujeme, že počet míst, u jednotlivých kurzů, je omezen. 

Při jejím vyplnění zadáváte možnost zda si přejete kurz​

a) rovnou zaplatit (poté obdržíte na Váš email fakturu k proplacení kurzu, důležité správně vyplnit VARIABILNÍ SYMBOL) nebo 

b) si přejete nejprve navštívit ukázkovou lekci 

​-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLATBA SE HRADÍ dle zaslané FAKTURY na ÚČET: Fio banka, číslo účtu: 2001043423 / 2010 nebo HOTOVĚ (možné pouze u kurzů, které jsou vedené Lenkou Červenou).

UPOZORŇUJEME :: Při naplněnosti kurzu jsou do kurzu přijímáni uchazeči v pořadí zaslaných přihlášek a řádně zaplacené faktury v termínu splatnosti.

I stávající účastníci musí vyplnit zavčasu přihlášku a odeslat finanční částku za kurz.


PLATBU ZA 2. POLOLETÍ JE TŘEBA UHRADIT na základě zaslané faktury vždy do konce ledna.

FAKTURU NA 2. POLOLETÍ ZASÍLÁME AUTOMATICKY, pokud si nebudete přát pokračovat dále v kurzu, prosíme, abyste tuto skutečnost oznámili na tanchi.info@gmail.com do 15. ledna v daném roce.

Kurz se hradí vždy za pololetí.

Aktuální ceník ke kurzům je k nahlédnutí na stránkách www.tanchi.cz


STORNO PODMÍNKY U KURZU

Při odhlášení z kurzu nevzniká účastníkovi nárok na vrácení účastnického poplatku.

Možnost vrácení účastnického poplatku se vztahuje pouze na dlouhodobou absenci z důvodu nemoci či úrazu (4 lekce jdoucí po sobě a více). Nutné předložit potvrzení od lékaře. Vrací se až 50% z částky za neodchozené lekce a to od data, kdy bylo studio v písemné formě (email, dopis) o dané skutečnosti informováno.

Při odhlášení z kurzu je možné převést částku na jiný druh akce nebo kurz v plné výši. Je také možné za sebe poslat vhodného náhradníka. Vždy ale po předchozí domluvě s vedoucím studia.

OMEZENÍ ČINNOSTI STUDIA VNĚJŠÍMI OKOLNOSTMI (např. vládními opatřeními z důvodu pandemie) Refundace kurzovného není možná v případě nepředvídatelných a studiem neovlivnitelných vnějších okolností a vlivů, které svým působením limitují či znemožňují řádné konání lekcí. Studio v takových případech zajistí náhradu ušlých lekcí formou náhradních termínů, bude-li toto možné s ohledem na provoz studia, případně zprostředkování lekcí formou distanční výuky on-line přenosem.

STORNO PODMÍNKY u nepravidelných AKCÍ (workshopy, přednášky, semináře)

Platební podmínky se mohou u jednotlivých akcí lišit.

Ceník a platební podmínky najdete vždy v organizačních informacích na stránkách www.tanchi.cz u dané akce.

Všeobecné storno podmínky (platí pokud není uvedeno jinak u popisu konkrétní akce):

  • Odhlášení účastníka do 30 dnů před zahájením akce: účastnický poplatek se vrací v plné výši. Z částky se odečte 10% (administrativní poplatek).
  • Odhlášení účastníka méně jak 30 dní před zahájením akce a více jak 7 dní před zahájením akce: z ceny účastnického poplatku se vrací 50% účastníkovi na jeho účet.
  • Odhlášení účastníka méně jak 7 dní před danou akcí, v den kdy akce bude zahájena, v průběhu a po jeho skončení nemá účastník nárok na vrácení účastnického poplatku.

​Při odhlášení je možné převést částku z akce na jiný druh akce nebo kurz v plné výši. Je také možné za sebe poslat vhodného náhradníka. Vždy ale po předchozí domluvě s organizátorem dané akce.

STORNO PODMÍNKY u dětských příměstských a pobytových TÁBORŮ:

  • Odhlášení účastníka do 60 dnů před zahájením tábora. Z ceny účastnického poplatku se vrací 70% účastníkovi na jeho účet.
  • Odhlášení účastníka méně jak 60 dní před zahájením. Z ceny účastnického poplatku se vrací 50% účastníkovi na jeho účet.
  • Odhlášení účastníka méně jak 30 dní před zahájením, v den kdy tábor bude zahájen, v průběhu a po jeho skončení nemá účastník nárok na vrácení účastnického poplatku.

​Při odhlášení je možné převést částku z tábora na tábor probíhající v jiném termínu. Je také možné za sebe poslat vhodného náhradníka. Vždy ale po předchozí domluvě s vedoucím studia.


ZRUŠENÍ LEKCE, ZMĚNA LEKTORA, SUPLOVÁNÍ

Při krátkodobé či dlouhodobé absenci lektora studio zajistí jiného vhodného lektora, který danou lekci povede.

Z výjimečného důvodu (např. změna rozvrhu lektora na VŠ, dlouhodobé nemoci apod.) může studio danou lekci/kurz zrušit nebo přesunout na jiný termín i den v týdnu, kdy bude lekce nahrazena. Při zrušení kurzu bude účastníkům vrácen za neodchozené lekce účastnický poplatek.

Změna lektora nebo nahrazení lekce v jiném termínu a dnu není důvodem pro vrácení účastnického poplatku.

Studio se zavazuje informovat účastníky kurzu o těchto skutečnostech co nejdříve po jejím zjištění.


​ABSENCE A NAHRAZENÍ LEKCE účastníka kurzu

Jednotlivé absence je možné nahradit po předchozí domluvě, v jiném vhodném kurzu - v období, kdy kurz probíhá. Nutné účastníka omluvit do konce týdne na email nebo telefon lektora, který vyučuje daný kurz (kontakty na lektora jsou zveřejněny na www.tanchi.cz v ORGANIZAČNÍCH INFORMACÍCH). Případná náhrada se pak řeší s koordinátorem kurzů 737 580 003 / tanchi.info@gmail.com 

Vhodným kurzem je myšleno takový kurz, který je náročností a věkově podobný tomu, do kterého účastník chodí. Záleží tedy i na tom, kolik a jaké kurzy se v daném roce otevře.

Nahrazení lekce v jiném kurzu je možná pouze v případě, kdy tomu nezabraňují organizační záležitosti (např. plná obsazenost kurzu, nácvik choreografie). Jednotlivé lekce z kurzu není možné nahradit ve workshopu, v kurzu vedený formou open class nebo dalších akcích organizované studiem Tanchi. Náhrady za promeškané lekce nejde převádět do dalšího pololetí.


OCHRANA MAJETKU ÚČASTNÍKŮ KURZU

Účastníci by neměli přinášet s sebou na hodiny cenné věci (šperky, mobily) ani větší obnosy peněz. Pokud se tak stane, odložte vše cenné k lektorovi. Za cennosti odložené v šatně, během kurzu/akce, si ručí účastník sám.

ZDRAVOTNÍ STAV A ZODPOVĚDNOST ÚČASTNÍKŮ

Plnou zodpovědnost za děti, před začátkem lekce a po skončení lekce, má doprovod dítěte (rodič, zákonný zástupce či jiná doprovázející osoba). Lektor přebírá zodpovědnost v čase konání kurzu.

Děti docházející do přípravných kurzů smí vstupovat do šaten a kuchyňky (pokud se v prostoru nachází) pouze v doprovodu dospělé osoby.

Všichni účastníci jsou za své zdravotní a úrazové pojištění zodpovědni sami.

Povinností účastníků kurzu je se v prostoru řídit pokyny lektora ( případně asistenta). V případě vzniku škody na majetku či zdraví, způsobeném nedodržováním pokynů lektora (nebo asistenta), je zodpovědnost za zdravotní následky či případnou úhradu škody na straně účastníka kurzu.

Všichni účastníci kurzu jsou před nástupem do kurzu poučeni o bezpečnosti v průběhu lekce.

Účastník je povinen v zájmu bezpečí a ochrany vlastního zdraví i skupiny nahlásit před lekcí lektorovi všechny významné okolnosti a změny týkající se jeho zdravotního (pohybová omezení..) a psychického stavu. Případně doporučujeme konzultaci s lékařem, zda je pro účastníka tanec vhodnou aktivitou.


Studio Tanchi - Lenka Červená si vyhrazuje právo Všeobecné podmínky účasti na kurzech či jiných akcích v průběhu roku měnit. Přihlášením do kurzu nebo jiné akce pořádané studiem souhlasíte s výše uvedenými podmínkami studia.

Datum poslední aktualizace: 17. 7. 2021