ZÁKLADY KREATIVNÍHO TANCE

Stuck for Ideas?

VŠEOBECNÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

VŠEOBECNÉ a PLATEBNÍ  PODMÍNKY

tanečně-pohybového studia Tanchi

 

Taneční studio Tanchi – Lenka Červená (dále jen studio) pořádá v průběhu roku kurzy (pravidelná činnost) akce (nepravidelná činnost – workshopy, přednášky, semináře, soustředění, tábory aj.) pro děti, mládež a dospělé. Účastníkem kurzu/akce se stává každý kdo zaplatí účastnický poplatek nebo vyplní přihlášku na daný kurz/akci.

 

Aktuální termíny probíhajících kurzů najdete na webových stránkách v ROZVRHU.

Ukázkové lekce kurzů probíhají vždy 2. týden v září. Lekce pro děti jsou zdarma. Rodiče mají na lekci přístup.

Taneční lekce neprobíhají ve dnech státních svátků a školních prázdnin.

 

Místo konání kurzů: Kurzy probíhají na adrese studia Čechova 164/1, České Budějovice, pokud není uvedeno v rozvrhu jinak. Místo konání lekce se z vážného důvodu může v průběhu roku změnit. O této změně budou účastníci co nejdříve informováni na jejich email nebo telefonní číslo. Při změně místa nevzniká účastníkovi nárok na vrácení účastnického poplatku.

 

Studio si vyhrazuje právo otevřít pouze ty kurzy, do kterých se přihlásil alespoň minimální počet účastníků. Minimální a maximální počet účastníků se u jednotlivých kurzů může měnit (závislé na věku dětí, velikosti tanečních prostor a časové dotaci jednotlivých skupin). Minimální počet účastníků 6-8. Maximální počet účastníků 10-14.

REZERVACE A PLATBA KURZU

2. týden v září pořádáme pro nové zájemce UKÁZKOVÝ TÝDEN LEKCÍ, kde si Vaše děti lekci mohou vyzkoušet. Rodič je na lekci přítomen a má možnost se lektora zeptat na cokoli co ho k lekci a průběhu lekce zajímá.

REZERVACE MÍSTA na UKÁZKOVOU LEKCI a NÁBOR do taneční skupiny RedDance probíhá prostřednictvím zaslané PŘIHLÁŠKY.

Při jejím vyplnění zadáváte možnost zda si přejete kurz

a)  rovnou zaplatit (poté obdržíte na Váš email fakturu k proplacení kurzu) nebo si přejete kurz platit

b) po ukázkové lekci

Tato možnost platí pouze u zájmových a tanečních kurzů.

U NÁBORU do taneční skupiny RedDance se kurz hradí až po uskutečnění náboru. Nezávazná přihláška se též zasílá před uskutečněním náboru.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Platbu kurzu lze provést:

na účet:

Po přijetí Vámi odeslané přihlášky / rezervace  Vám studio zašle FAKTURU s částkou a VARIABILNÍM SYMBOLEM. Noví zájemci mají možnost zajít nejprve na první ukázkovou lekci po které se rozhodnou zda mají o lekci zájem či nikoli. Za ukázkovou lekci se platí dle informací uvedených v CENÍKU.

PLATBA SE HRADÍ dle zaslané FAKTURY na účet: Fio banka, číslo účtu:  2001043423 / 2010 nebo HOTOVĚ, která je možná pouze po předchozí domluvě s koordinátorkou kurzů nebo podle možností uvedených v CENÍKU.

UPOZORŇUJEME ::

Při naplněnosti kurzu jsou do kurzu přijímáni uchazeči v pořadí zaslaných přihlášek a řádně zaplacené faktury v termínu splatnosti. 

I stávající účastníci musí vyplnit zavčasu přihlášku a odeslat finanční částku za kurz.

PLATBU ZA 2. POLOLETÍ JE TŘEBA UHRADIT na základě zaslané faktury vždy do konce ledna.

FAKTURU NA 2. POLOLETÍ ZASÍLÁME AUTOMATICKY, pokud si nebude přát pokračovat dále v kurzu, prosíme, abyste tuto skutečnost oznámili na tanchi.info@gmail.com do 15. ledna v daném roce.

 

Kurz se hradí vždy za pololetí.

Aktuální ceník ke kurzům je k nahlédnutí na stránkách www.tanchi.cz

Storno podmínky kurzů:

Při odhlášení z kurzu nevzniká účastníkovi nárok na vrácení účastnického poplatku.

Možnost vrácení účastnického poplatku se vztahuje pouze na dlouhodobou absenci z důvodu nemoci či úrazu (4 lekce jdoucí po sobě a více). Nutné předložit potvrzení od lékaře. Vrací se až 50% z částky za neodchozené lekce a to od data, kdy bylo studio v písemné formě (email, dopis) o dané skutečnosti informováno.

Při odhlášení z kurzu je možné převést částku na jiný druh akce nebo kurz v plné výši. Je také možné za sebe poslat vhodného náhradníka. Vždy ale po předchozí domluvě s vedoucím studia.

V případě nepředvídatelných a Studiem neovlivnitelných vnějších okolností a vlivů, které svým působením limitují či znemožní řádné konání lekcí se kurzovné nevrací.

Refundace kurzovného není možná v případě nepředvídatelných a studiem neovlivnitelných vnějších okolností a vlivů, které svým působením limitují či znemožňují řádné konání lekcí. Studio v takových případech zajistí náhradu ušlých lekcí formou náhradních termínů, bude li toto možné s ohledem na provoz studia, případně zprostředkování lekcí formou distanční výuky on-line přenosem.

NÁSTUP DO KURZU BĚHEM ROKU (po Zápisu - ukázkovém týdnu)

Nástup do pravidelného kurzu v průběhu roku je možný za těchto podmínek:

Na kurzu je volné místo.

Nutné vyzkoušet 1 lekci (ukázková lekce). Cena ukázkové lekce v průběhu roku je 50,-Kč (dětské kurzy) a 100Kč/hod  (dospělé kurzy). Tato částka se při přihlášení do kurzu odečítá z ceny kurzu. 

Možný nástup je závislý na konzultaci s lektorem, který zhodnotí zkušenosti dítěte a množství zameškané látky. Zhodnotí zda zájemce může nastoupit do kurzu aniž by výrazně omezil průběh celé skupiny.

Pokud by bylo nutné doučení promeškané látky je za jistých okolností možné docházet na individuální lekce, které se hradí zvlášť. Domlouvá se s koordinátorem kurzů.

Pokud nastupujete v průběhu roku, je nutné platbu uhradit do 1. týdne od data, kdy jste navštívili ukázkovou lekci. Pokud tak nebude učiněno, Vaše rezervace propadá a místo může být nabídnuto jinému zájemci.

 

REZERVACE A PLATBA u nepravidelných AKCÍ (workshopy, přednášky, tábory aj.)

Platební podmínky se u jednotlivých akcí liší.

Ceník a platební podmínky najdete vždy v organizačních informacích na stránkách www.tanchi.cz u dané akce.

 

Storno podmínky u workshopů, událostí a akcí:​​

- Odhlášení účastníka do 30 dnů před zahájením akce: účastnický poplatek se vrací v plné výši. Z částky se odečte 10%  (administrativní poplatek).

- Odhlášení účastníka méně jak 30 dní před zahájením akce a více jak 7 dní před zahájením akce: z ceny účastnického poplatku se vrací 50% účastníkovi  na jeho účet.

- Odhlášení účastníka méně jak 14 dní před danou akcí, v den kdy akce bude zahájena, v průběhu a po jeho skončení nemá účastník nárok na vrácení účastnického poplatku.

Při odhlášení je možné převést částku z akce na jiný druh akce nebo kurz v plné výši. Je také možné za sebe poslat vhodného náhradníka. Vždy ale po předchozí domluvě s vedoucím studia.

 

Storno podmínky dětských příměstských a pobytových TÁBORŮ:

- Odhlášení účastníka do 60 dnů před zahájením tábora. Z ceny účastnického poplatku se vrací 70% účastníkovi na jeho účet.

- Odhlášení účastníka méně jak 60 dní před zahájením. Z ceny účastnického poplatku se vrací 50% účastníkovi na jeho účet.

- Odhlášení účastníka méně jak 14 dní před zahájením, v den kdy tábor bude zahájen, v průběhu a po jeho skončení nemá účastník nárok na vrácení účastnického poplatku.

Při odhlášení je možné převést částku z tábora na tábor probíhající v jiném termínu. Je také možné za sebe poslat vhodného náhradníka. Vždy ale po předchozí domluvě s vedoucím studia.

ZRUŠENÍ LEKCE, ZMĚNA LEKTORA, SUPLOVÁNÍ

Při krátkodobé či dlouhodobé absenci lektora studio zajistí jiného vhodného lektora, který danou lekci povede.

Z vyjímečného důvodu (např. změna rozvrhu lektora na VŠ, dlouhodobé nemoci apod.) může studio danou lekci/kurz zrušit nebo přesunout na jiný termín i den v týdnu, kdy bude lekce nahrazena. Při zrušení kurzu bude účastníkům vrácen za neodchozené lekce účastnický poplatek.

Změna lektora nebo nahrazení lekce v jiném termínu a dnu není důvodem pro vrácení účastnického poplatku.

Studio se zavazuje informovat účastníky kurzu o těchto skutečnostech co nejdříve po jejím zjištění.

 

ABSENCE A NAHRAZENÍ LEKCE

Jednotlivé absence je možné nahradit, po předchozí domluvě, v jiném kurzu, v termínu kdy kurz probíhá. Nutné absenci omluvit do konce týdne, kdy lekce na které účastník chyběl, probíhala u lektora dané lekce nebo na tel.: 737 580 003 / tanchi.cervena@gmail.com

Nahrazení lekce v jiném kurzu je možná pouze v případě, kdy tomu nezabraňují organizační záležitosti (např. plná obsazenost kurzu, nácvik choreografie). Jednotlivé lekce z kurzu není možné nahradit ve workshopu, v kurzu vedený formou open class nebo dalších akcích organizované studiem Tanchi. Náhrady za promeškané lekce nejde převádět do dalšího pololetí.

 

 

OCHRANA MAJETKU ÚČASTNÍKŮ KURZU

Účastníci by neměli přinášet s sebou na hodiny cenné věci (šperky, mobily) ani větší obnosy peněz. Pokud se tak stane, odložte vše cenné k lektorovi.  Za cennosti odložené v šatně, během kurzu/akce, si ručí účastník sám.

 

 

ZDRAVOTNÍ STAV A ZODPOVĚDNOST ÚČASTNÍKŮ

Plnou zodpovědnost za děti, před začátkem lekce a po skončení lekce, má doprovod dítěte (rodič, zákonný zástupce či jiná doprovázející osoba). Lektor přebírá zodpovědnost v čase konání kurzu.

Děti docházející do přípravných kurzů smí vstupovat do šaten a kuchyňky (pokud se v prostoru nachází) pouze v doprovodu dospělé osoby.

Všichni účastníci jsou za své zdravotní a úrazové pojištění zodpovědni sami. 

Povinností účastníků kurzu je se v prostoru řídit pokyny lektora (asistenta). V případě vzniku škody na majetku či zdraví, způsobeném nedodržováním pokynů lektora (asistenta), je zodpovědnost za zdravotní následky či případnou úhradu škody na straně účastníka kurzu. 

Všichni účastníci kurzu jsou před nástupem do kurzu poučeni o bezpečnosti v průběhu lekce.

Účastník je povinen v zájmu bezpečí a ochrany vlastního zdraví i skupiny nahlásit před lekcí lektorovi všechny významné okolnosti a změny týkající se jeho zdravotního (pohybová omezení..) a psychického stavu. Případně doporučujeme konzultaci s lékařem, zda je pro účastníka tanec vhodnou aktivitou.

 

Studio Tanchi – Lenka Červená si vyhrazuje právo Všeobecné podmínky účasti na kurzech či jiných akcích v průběhu roku měnit. Přihlášením do kurzu nebo jiné akce pořádané studiem souhlasíte s výše uvedenými podmínkami studia.

Datum poslední aktualizace: 1. 9. 2020